Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Hit Meuh

Menzikof. Die terftond uitgevoerd moet worden. (Hy zet zich aan V fchryven.j My dunkt toch, de uitvindlter moest het ditteeren.

Chatinka.

Recht zo; het concept moet de requestrante

waardig zyn. (Zy dicteert.) Uw majeiteit!

,, De ondergetekende waagt hiermede in haar le„ ven de eerlle bede, en verwacht, ter belooning „ van haar altyd beweezen trouw en tederheid ,, in den dienst van haaren Czaar, op eene

gunftige toezegging billyk te kunnen ftaat ,, maaken. Zy bidt namelyk om genade voor „ den Keukenöpzichter Velten; want hy heeft al-

tyd een goede keuken voor uwe Majefteit ver-

fchaft; heeft de onderdanigfte requestrante al„ tyd wel gekoesterd en verzorgd ; is voor het

overige in den grond een eerlyk man, die uit „ eene goede oeconomie voor zynen Heer altyd „ arm gebleven is, en dan nog bovendien de „ fchoone deugd bezit, van zelf zynen Czaar, „ als hy van zyne zaak gewis is, in 't gezicht te „ durven tegenfpreeken." —

Menzikof. Zacht wat, Chatinka!

Chatinka-. Nu voort, Heer Veldmaarfchalk! Lifette heeft f oor de knoet niet te vreezen. (Verder dilieerende.)