Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienbubg. 19

„ Indien uwe Majefteit deeze bede gunftig mogt gelieven te verhooren, dan belooft zy u zo ra* , niet weder met een andere lastig te zllen vallen , en blyft al haar leven"

Haaren genadigften Heer en Czaar getrouw/Ie, diemtwiUigjle, anderdanigfte, gehoorzaamfte Lisütïe. Msnzikof, (haar-het fckrift overhandigende.) Ik wensch u een goeden uitllag.

Chatinka. Dien ik my ook beloove. (aan het vengjler.)

He Lifettel Lifette' daar, daar kom eens

hier! {zy gaat fcliielyk 'heen.)

VIERDE TOONËELp

Natalia, Mensiiiof.

Natalia.

Waarlyk, men zou haar over dien geestigen inval benyden.

Menzikof ([pottend.) En haar om dien geestigen inval een paar ogenblikken minder genegen zyn.

Natalia. Zo hartelyk genegen, als ik haar mogelyk nog ooit was. Weder een bewys tegen uwe befchuidiging, dat ieder, vrouw, ook by de geftrenglte g % 2«lf-