Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jc Het Meisje

zelfverloochening , altyd nog een zekeren onvervreeindbaaren graad van ydélheid hebben moet. Menzikof. Dit bewys fchynt my toch zo onwederleglyk niet te zyn.

Natalia.

Zy is fchoon ; en gaf ik my dagelyks geene moeite , om door eene elegante kleeding haare fchoonheid nog meer luister en bevalligheid by te zetten ? hoewel ik juist niet weet , of het zelf myn gemaal niet is, voorwien ik dit gevaarlyke meisje nog gevaarlyker zoek te maaken. Menzikof.

Eene gedienftïgheid van de welmeenendfte foort.

Natalia. Waar zy komt, zyn alle ogen op haar gevestigd, en fchynen by haare bekoorlykheden te vergeeten dat er ook nog draaglyke gezichten rondsom haar zyn. En heb ik er my zeiven niet reeds zo zeer aan gewend . om met haar in de cirkels te verfchynen , dat ik my zalven minder fchyne, alj ik haar niet aan

myne zyde heb? Wet, wat hebt gy nu nog te

zeggen ?

Menzikof. Niets, dan dat zelfs in deeze zelfverloochening nog een tamelyke graad van ydélheid zichtbaar is.

Na-