Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ts Het e i s j x

Natalia.

En lachte ?

Chatinka. ó, Er was ia dit Iachgen vergeeving, liefderykfi genade , en een fnelle terugkeer tot menfchelykheid te leezeu! ,, Komt gy<)ok al met reqnesten aan?" zèide hy; „ wel nu , omdat het de eer-

lïe keer is, en omdat toch" hier fprak de

Czaar zagt. Ik kon niet hooren, wat hy zo zagt zeide, maar gjsfen kan men het ligt. Wat was natuurlyker, wat overeenkomftiger met het hart van den Czaar, dan dat hy de overyling van zyn harde uitfpraak zich zeiven verwyten moest? Hy greep naar de pen, en ik vloog heen.

MëNZIKOF.

Hy zal denkelyk op het ogenblik hier zyn.

C h a t i n k a.

De gelukkige Lifette geeft my moed. Nu , Hangen wy hier wel, dan waag ik he.t ook om voor den armen Overflen te fmeeken.

Natalia. Als u dit gelukt, meisje! ....

Chatinka.

Dan is het een der fchoonlte dagen van myn leven! Dan heb ik twee ongelukkige Familiën op eenmaal het verderf onttrokken.

Natalia. Ik hoor den Czaar, wy Iaaten u alleen! (NataUA en Menzikof gaan 'wen*)

ZES-