Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. 29

Czaar.. Is Capitein. Of hy binnen een jaar nog Capi: tein , of wel Overfce is, hangt alleen van hem af. Chatinka, (den Czaar de handen kusfchende.) 0! dank, den vuurigften dank van myn hart! 1 en met denzelven de warmfte dank van alle braave en eerlyke menfehen I

(Zy wil heenen gaan.) Czaar.

Chatinka!

Chatinka.

Mynheer.'

Czaar.

Dus niet meer dan blooten dank? —— Niets

voor erkentelykheid ? Niet eenmaal een klein

teeken van erkentelykheid?....

Chatinka. Hoe moet ik dat verdaan?

Czaar. Niet eenmaal een kusch?

Chatinka, (verlegen en befchaamd) Mynheer!....

Czaar.

Zo bedenkelyk over zulk eene geringe kleinigheid ?

Chatinka, (aarsfelende, vervolgens fchielyk he/luitende.*)

Nu ja daa, om die fchoone daad der menfche-

lyk-