Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rlK M a r i e » e u e g.

J3

Czaar.

Bat gy dat ellendige bedelaars werk by de hand I hebt. Het ipyt my dat ik u zo veel gaf.

Eduard, ( beletdigd. ) Ik bedel niet, Mynheer. Gy moest my niet voor de tweedemaal zeggen , dat ik bedel. Ik verdien flegts myn ftukje geld. Als gy wist, ■ waarom ik het op deeze wyze verdiene, zeden 1 hoelang ik het zo verdiene, voor wien ik nee

verdiene, waarlyk gy zoudt op zulk een toon

niet tegen my gefproken hebben ! Daar ,

neem uw geld terug, dewyl het u toch fpyt, dat gy het my gegeven hebt.

Czaar.

Brutaale jongen!

Eduard. Opdat gy echter zien moogt, hoê weinig fpyt ik van myn klein muziekflukje heb , zo fchenk ik 'er u nog een bovendien. (Hy fpeelt een klein kun/lig fiukje.) En hiermede wensen ik u zegen en welvaaren. (Hy wil heengaan.)

Czaar.

Hei ! ion ge , driftige fpeelman ! Niet zo

haastig l Kom eens hier; laat ons in venrouwe» een paar woorden met eikanderen fpreeken. Eduard.

Wees zo goed, en maak het kort!

V. Dek.. C C"4ïu