Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tij Marienburg. 47

VYFDE TOONEEL. De Czaar , vervolgens een Pk^sident.

De Czaar, (fchelt. Een Dentfchick komt.)

Als 'er nog menfchen in de voorkamer zyn , moe. ten zy terftond binneugelaaten worden ^De Dentfchick gaat L een. De Prafident komt binnen. De Czaar, zo als hy hem ziet, by zie 1 zeiven ) Ik had toch reeds menigmaal lust met de Natuur een proces aan te vangen, dat zy zo veele fchurken, die den galg dubbeld waardig zyn, laat loopen. President.

Uw Majefteic ! (Hy knielt voor hem neder.)1 Czaar.

Staa op, Pra?fidem! Hoe dikwerf moet ik

nog laaten publiceeren, dat ik niet dulden wil dat

myn volk voor my nederknielt? Uw zaak is

onderzocht — Gerechtelyke bewyzen zyn 'er zekerlyk niet tegen u voor handen .... President. Dus ziet uwe Majefteit zelve....

Czaar.

Dat ik u niet kan laaten hangen. Dat is waar! doch gy moogt met deeze rechtvaardiging te vreden zyn; ik ben het niet!

President. Kwaadaarrgeliedenweetennooithoe zy kwaad genoeg van een eerlyk man zullen zeggen. Zelfheeft z ch

hei