Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MARIeNBÜRC.

,49

fident jaagt de Czaar niet zo voor niet met

ai naar den duivel! Ik heb uaauwkeurig

naar u vernomen ; maar nog niemand gevonden, die iets"goeds van u gezegd heeft. Gy flreelt en vleit lieden , die gy denkt dat in aanzien boven u verheven zyn; en bejegent hen , die gy voor minder houdt dan gy zelve zyt, met hoogmoed en verachting. Gy zyt bekend voor een fpeeler, en hebt altyd deugnjeien in uw gezelSchap. Gy geeft 's jaarlyks driemaal zo veel ujt, als gy ordentelyk inkomen hebt. By zulke omJlandigheden is het doorgaans onm.igelyk een btaaf man en eerlyk dienaar van den ftaat te blyven. Myne ambtenaaren moeten myn vojk even zo voldoen, als my Dan alleen , als zy zich zo gedrangen , dat de Besten des Volks, wanneer zy eene vrye keuze hadden , niemand anders tot hunne bewindslieden kiezen zouden, jn dat geval alleen ben ik volkomen met hen te vreden. JJ kan ik niet langer in myn dienst dulden. Ik zoa u dus maar raaden hoe eerder hoe lie.er voor een ander waardiger man plaats te maaken! (^e PraJIdent gaat heen)

ZESDE TOONEEL.

De Czaar, de Predikant Gluck.

Czaar.

Wie zyt gy?

V. Deel. T> Gluck.