Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa 'Het Meisje

Menzikof» Om my alle foorten van vernedering desre dieper te doen gevoelen.

Natalia.

• Hy heeft u boven alle groote mannen

des ryks den voorrang gegeven.

M e n z 1 k u f.

Had hy my liever in myne onbekende afzondering geiaaten!

N A t a l i a.

Hy heeft uwen geest eenen onbepaalden i kring van werkzaamheid aangewezen.

Menzikof. En h eft myn gpest- niet in deezen onmeetbaaren kring altyd werkzaam geweest?

Natalia. Dot is zo: maar was dit ook uw plicht niet?

Zoudt gy de man zyn, die gy nu zyt als

gy u met minder had kunnen vergenoegen ?

Js het bewust zyn , van het hooier doei onzer beftemming geheel vervuld te hebben , niet boven alle foor ten van mishandeling vei neven ? Zou de man, die zyn eigen waarde best weet te gevoelen , zelf uit dien hoofde niet minder gevoeii»' .voor beledigingen behooren te zyn ? _ Ligt 'er in het vaardig vergéeven van beleedigingen niet een grootheid van ziel, een loon, een wellust, die, de kinderachtige, op zich zelve verliefde, ftout

op-