Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f u M a r i e N b U r o. ^3'

,opgeblaazen fchynverdientre zelf niet eenmaal by naam kent?

Menzikof.

Lieve goedhartige vrouw hoe gepast weet

i gy my tot my zeiven terug te voeren.

Natalia. De gloeijende yver van den Czaar voor het , welzyn van zyn volk, voor de goede orde en geftrenge handhaaving zyner inrichtingen is my bekend. Wat dunkt u, Mexander , als u niet de

Czaar», maar llegts de welgemeende ook

I dan, wanneer zy de grenzen van welvoeglykheid te buiten gaat, niet ouloflyke — yver van den Czaar beledigd had?

Menzikof.

Hoe flim, Natalia!

Natalia. Zoudt gy dan een ogenblik in bedenking kunnen . öaan deezen yver ie vergeeven, 't geen gy toch : altoos uic dankbaare erkentelykheid den Czaar zeiven volftrekt zoudt vergeeven hebben? Menzikof. Byna zou ik zeggen: Hoe waar, Natalia!

Natalia. Ik ben uw vrouw. Ik bemin tl. Uwe liefde maakt al het geluk, alle wenfchen mynes levens uit. Onze lotgevallen zyn in een eenig onverdeelbaar noodlot famengewevcn. Uw eer, uw

roem