Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é% HztMeisjs

roem is royn trots, myne zaligheid. Uwe onr--> eering uwe fchande zou myn teder hart grievender gevoelen, dan gy zelve. Maar hier, Alexander, hjer gevoel ik niets, dan een klein misvertbnd tusfchen u en den Czaar, dat alleen in my de welgemeende hartelyke zorge verwekt, dat het maar niet tot misverftanden van meer belang aanleiding geeven mag!

Menzikof, (bedaard.) Neen, dat zsl het niet!

Natalia. Gy b!yft dus gelaaten en bedaard,als gy den Czaar ipreekt f

Menzikof.

Natalia.

Gy zyt trotsch, vol bewustneid van uw eigen

waarde de Czaar heeft met u een gelyk ge-

ftemd temperament; doch is uaarby nog fchielyker en opvliegender, en vergeet nooit dat hy Czaar is. O, vergeet gy in zulk een ogenblik toch niet, dac het de Czaar is, met wien gy fpreekt.

Menzikof.

Daar kunt gy ftaat op inaaken ik zal

man zyn.

Natalia.

Hoe verftaa ik dat?

Menzikof. Ik zal bedaard zvn, zonder laag te zyn.

D E R-