Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7\

Het Meisje

ongehoorde fom te bezorgen. Om deeze reden wierden zy afgeweezen. En dat het geen bloot vermoeden, dat het wezenlyke affpraafc was, bleek by het eerde onderzoek, dat ik ras daarop werk' Heilig maakte. Hier zyn de bewyzen! (Hy geeft de papieren over.)

Czaar, (nadat hy de papieren heeft ingezien.') Verder!.

Menzikof. ' Men zogt onderneemers op, die gunftiger bedingen aanbooden. Eer men met de onderhandeling nog ter helft gevorderd was, begonnen zy te wankelen en keerden terug. In het vervolg wierd de zekere ontdekking gedaan , dat zy. van de eerde party een aanzienlyk gefch-enk kreegen, om alle vert'ere onderhandeling met ons aftebreeken. (Hemde papieren overhandigende.) Hier zyn de bewyzen.

C z A A n , (nadat hy ze doorgelopen heeft.)

Schoon! Dat zyn fraaije Kooplieden!

Menzikof. Ik moedigde eindelyk eenige wakkere en vermogende burgers aan , fchoot hen twintig duizend roebels uit myn vermogen, en maakte op winst en verlies compagniefchap met hen. De zaak wierd voor dertig percent minder ondernomen, en daarby nog met een aanmerkelyk voordeel der onderneemers tot ftand gebragt. (Hem de

fa-