Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o Hij Mïiiji

gy wel.vader? Het geliefkoosd airtje van den Czaar! 1 Dat heb ik gecomponeerd , Mevrouw, beide' i tekst en Mufiek.

Natalia.

Dat ftrekt u tot eer, Eduard!

Gluck.

Wees niet al te trotsqh ? Wie weet of niet

de gantfche toejuiching alleen de zangeresfe behoort?

Natalia. Lieffte Paftoor, wat deert u? Uwe reden, of veel eer de toou, waarop gy fpreekt, Kamt my zeer zonderling voori

Gluck.

Ook my komt hier veel alles zonderling,

alles onverwacht en vvonderlyk voor.

Natalia. Waarom ? Ontmoeten wy u mogelyk zo niet als gy verwacht had?

Gluck.

Zo goed, Mevrouw! zo gedienftig, zo vriendelyk , dat ik 'waarlyk vooral die goedheid beangst begin te worden; dat ik niet weet, op wiens rekening ik eigenlyk al deeze goedheid fchryven moet.

Natalia. Ken ons eerst regt, lieve Pastoor! Daar zie ik Chatinka komen. U moed toetefpreeken, u geheel