Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg. 53

ïy, aan u is haar ziel met een kinderlyke hanelykheld, met een onbegrensd vertrouwen verkleetd.

Gy verltaat my imners wel, Vorftin?

Natalia, (met vaardigheid en zelfsgev oei.) . Ja, myn Czaar! en ik gevoel my in deeze belediging zeer diep onder de edelen van myn genacht-/ vernederd.

Czaar, (verbaasd.) Vorftin. . ...

N a t a l 1 t.

Doch neen ! — myn Czaar mag zich mogelyk vergis: hebben. — My op deeze wyze te beledigen my zo gevoelig te beledigen, dat

koude hy niet willen.

Czaar. Lieve Vorftin. ...

Natalia. Myn Czaar heeft het geheim van zyn hart voof my ontflotèn. Dit vordert eene wederkeerige vertrouwlykheid; welaan, myn Czaar — ook ik wü voor u myn gantlche ziel ontfluiteu. De keuze, die uwe liefde gedaan heeft, doet uw fmaak eer aan.

Czaar.

Niet waar, Vorftin?

Natalia.

Egter zyn fmaak en hart niet altyd volkomes

een-