Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van marienburg. ?5

Czaar, (by zich zelven.) Hi.rop was ik niet gevat.

Natalia. De by/Jt van een aanzienlyk of onaanzienlyfc I man te zyn , vernédert even vee!; de kleene omEndigheid, dat zy al de praa' van eenen door jü. ■ weelenfchiuerenden luister rondom zid verbeidt, , dat zy duizend flaaven onbegrensde beveelen ^art

toewenken maakt lmr niets bet.r , maatt

baar in het oog van een braaf man niets minJ.r tot een byzit.

Czaar.

Ik heb my (legt gëairesfeerd.

N ata l i a.

Toen Chatinka het eerst by my gebragt wierd, dacht z?y het geweld der roöveft ontrukt te zyn. Zy wierp zich voor myne voeten; foiolt in eene iïroom van traanen, bad my om myne befchemngi. noemde my haare verlosfler. Ik nam bet lieve doodelyk baangfte meisje vriendelyk op, troostte haar, deed haar de plegtigfte beloften om de plaats val moeder by haar te bekleeden*

C z A a r.

Dat was menschlievend.

Natalia.

Zou ik nu mynen Czaar niet op het gevoeligst beledigen , als ik hem b.ier eerst vraagen wilde: ot ik dan werkelyk myne my boven alles ^nrde

Vnen-