Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$Ö Het Meisje

Vriendin het woord houden moest, dat ik het armé verlaatene Weesje zo zeker en heilig gegeeveii

had ? Myn Czaar antwoordt niet ?

Myn Czaar is edel en groot: ik heb zyne

gunst niet verbeurd.

C z a a e.

Ik verwachtte zulk eene tegenfpreekfter in u niet!

Natalia.

Dus ben ik dan ook werkelyk beter dan myn

Czaar verwacht had. (zyn hand vattende >

zachtzinnig en met vertrouwen.) Neen, ik heb uwe

gunst niet verbeurd! Ware het niet deeze zo

onfchatbaare gunst van myn Czaar hemel

—— ik zou 'er trotsch op zyn, die op eene zo menfchelyke wyze verbeurd te hebben!

(Zy gaat heen.) C z a a n, (alleen )

Myn gunst? Neen, braave, edele vrouw

gy hebt die niet verbeurd! Maar gy hebt my verrascht en in de engtegebragt; myn gantfche plari tot niet gemaakt — dat hebt gy Myn gantfche plan tot niet gemaakt? Neen, zulk een

fchoon plan zal my geene vrouw wegredeneefen, zal my eene overkiefche vrouw niet zo op eenmaal kunnen vernietigen! Di fryd heeft lang geduurd. Ik had fchier vergeeten dat ik nog

eene vifite fchuldig was. Myn oude Scheepskapitein