Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï40 REGIS TER van

Ontwerp van het ultimatum, door Edzard en Groningen aan Koringftein te verzenden. &c. Somm. I. c. p. 703. Ryksban ten voordeele des Hertogs van Saxen, door Keizer Maximiliaan tegens Graaf Edzard van Oost Friesland, zyne helperen en aanhangers, uitgefchreeven. 15. April.

In het Landb. van Martena, by Sivartfenb. 1. d. p. 81.

Brief van Edzard aan Groningen, wegens het Opontbieden zyner troepen. Gecit. by Emm. p. 705. Gebod van Hertog Georg aan alle landlieden, die binnen den omtrek van een uur gaans van Groningen woonen, om hunne huizen aftebreeken, met het tegenbevel der Groningers.

Gecit. by S.Beninga p. 232; E.Beningap.541. Briefwisfeling tusfchen Graaf Edzard en Willem Frederiks.

Gecit. by Emm. p. 709. Verdrag tusfchen den' Hertog van Gelder en Graaf Edzard.

Somm. I. c. p. 713. Brieven van den Hertog van Saxen aan de drie Kerkhecren, den Prior van de Jacobincn , den Guardiaan van de Minrebrocderen, en aan de gilden, en naderhand in Nov. nog 3 brieven.

Gecit. by S. Beninga p. 238, en 263. Verbond tusfchen den Hertog van Saxen en den Bisfchop van Utrecht, cxc. en briefwisfeling daarover tusfchen gemelden Bisfchop en Groningen. Gecit. I. c. p. 246,- Emm. p. 717. Handelingen tusfchen de gemagtigden van den Hertog van Gelder, Groningen, en Graaf Edzard, &c

Ge-

Sluiten