Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18a REGISTER van

Briefwisfeling daarover door de Gravinne van Oostfriesland met die van Groningen. Gecit. by Emm. I. 60, p. 94.5. Ordonn. van Borg. en Raad , opzigtelyk het regt van befate, en arrest, en praeferentie der creditore'n. 6. Nov.

In de app. agter het Stadsb. Verzegeling van een pagt van een daalder, door Ype Grevinge aan de Stad Groningen te geeven, wegens een plaats tusfchen Poelpoort en zyn huis. In de Stads Arch. E. 1. 13. Concept van een nieuw Ommelander Landregt. In de Ommel. Arch. en by de Heeren DriesJen in II. S. Opdragt van eenige veenen in de Nuis aan Jonker Chrid. van Ewfum.

By de Heeren Driesfen in H. S. Placaat des Keizers, om niet te trekken tot de knegten, by Bremen vergadert. 2. Dec. By Swartfenb. I. c. p. 229. Vredes tractaat, tusfchen zyne Keizerlyke Majefteit en de Kóninginne van Schotland.

By Du Mont Corps dipl. t. 4, part. 3 , p. 14. Cau Groot Placaatb. t. 4. p. 260. Bevel des Keizers om gemeld tractaat overal te publiceeren. 19. Dec.

By Swartfenb. I. c. p. 229.

looi-

Misfive van eenige Ommelander Heeren aan den Abt te Wittewierum, den Abt van Thefinge, Edzard Rengers, Hiddo Jcnsma, Menno Houwerda, en andere te Groningen vergadert om de correctie des Landregts, waarby gemelde Heeren verklaaren zulks niet te zullen gedogen. 2, Maart.

By my in EL S. Or-

Sluiten