Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 187

Ampliatie van het Selwerder Lantregt, opzigtelyk een fchuldenaar dwarsnagt te zetten. By my in H. S. Placaat des Keizers, verbiedende den uitvoer van realen, of andere muntfpecie, uit deeze landen. 22. Oei.

By Swartfenb. L.c. p. 318. Adidem, dat het verbod van uitvoer der graanen^ vlees, boter, en andere victualiën, gecontinueerd word tot may eerstkomende. 25. Nov. Ibidem. f>. 322.

I534-

Adidem, continueerende de moderatie , en provifioneele cours der muntfpecien tot Sint Jans misfe aanftaande. 25. Jan. Ibidem, p. 325. Oostcr warffs-oordeel.

By my in H. S. Placaat des Keizers, continueerende het verbod van uitvoer der victualie, uitgezonden haring, tot den laasten novemb. 27. May. By Swartfenb. I. c. p. 362. Scheidbrief tusfchen Johan, Christoffel, enWigbold van Ewfum, over hunne goederen in de Ommelanden. 5. July.

By de Heeren Driesfen in H. S. Mandaat van de Hooftmannen Kamer, met een request der hoepenbinders, tegens het verkoopen van brandhout in de Ommelanden. In de Stads Arch. N. 1. 2. Dykregt van Oterdum, gefloten tusfchen den Commandeur te Ooster Wierum en de eigenerfden van Oterdum, confirmeerende mede de opperfchouw Y 2 van

Sluiten