Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l$6 REGISTER van

Brief tot aanftelling van eenige Heeren ais Gedeputeerden der Ommelanden. 5. Mart. In de Ommel. Archiv en.

Uitfpraak en ordre van den Graaf van Arenberg a casfeerende de aanftelling dier Gedeputeerden. 7. Maart.

Gedrukt agter het waaragtig verhaal etc. docum. n 2. 7.

Bulle van Paus Pius de IV. waarby het Groninger Bisdom onderwerpelyk gemaakt word aan het Aartsbisdom van Utrecht. (5. ld. Mart.)

By Miraeus donat. Belg. in Ober. diplom. t.i.p.6iB. Sententie over de quaeftien tusfchen Stad en Lande. 14. May.

Gecit. in aant. Misfive van het Hof in Friesland aan Lieut. cn Hooftmannen te Groningen, klagende, dat de Groninger ingezetenen gemerkte zwaanen, de ingezetenen van Friesland toebehorende, opvangen. 18. Juny. By Swartfenb. I. c. p. 519. Placaat des Konings tegens de zogenaamde Egiptenaren, of heydens. 2. Sept. Ibidem p. 528. Verdrag van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente 3 en Gilden om het Stads wapen alleen op den Heert van den Arent regt te zetten. 16. Aug. Gecit. in aant. Brief van de groote Broer ftraat.

In de Stads Arch. E. 1. 18. Renverfaal van Jan Hazekamp, wegens de kast 'en uitfteekzels in de zuipeftraat van groote Broer ftraat. Ibidem E. 1. 19. Mandaat van de Hooftmannen kamer, enrequest fler hoepenbinders tegens het verkopen van brandhout

Sluiten