Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 221

I57l>

Placaat van Borg. en Raad tegens verbale injurien, en maken van pasquillen. 8. Jan. Gecit. in aant. Adidem om dc huiden der verdronkene beesten te verkopen, en het geld onder de noodlydende door den watervloed te verdeelen. 12. Jan. Ibidem.

Stadsprotest de non praejudicando wegens eene afzonderlyke Landdag der Ommelanden. 18. Jan. Ibidem.

Brieven van den Hertog van Alba om geen Raadskeur te houden. Ibidem.

Ordonn. des Konings, aangaande het beleggen, losfen en betaalen van renten, etc. 5. Maart.

By Swartfenb. I. c.p. 838; Tweede Placaatb. van Vlaanderen, p. 422. Bevel van Borg. en Raad aan de Amptmannen der beide Oldampten, en des gerigts van Selwert om 's Konings edict, op het ftuk der crimineele Juft'tie, van den 5 July i57otepubliceeren. 8.Mart, Gecit. in aam. Mandaat van Borg. en Raad op Doedo Tjarks, als verordente Rigter der beide Oldampten. 13. Maart.

In het Stads Ordelb. 1565 —1577Brief van Borg. en Raad aan Otto Valcke, Drost van Emden, wegens afgedreeven houtwerk van de Oosterfche dyken. 3. April. Ibidem.

Placaat des Konings tegens de geweldenaryen, aan Geestelyke perfonen gedaan wordende. igAprili By WinJ'emius f. 557; Swartjenb. I, c. p. 842» Cc 3 Com-

Sluiten