Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

van den tekst. Evenwel die verkeering is zoo aangenaam, zoo recht aards vaderlijk ! Zou het niet goed en nuttig zijn, als die gewoonte wat meer in zwang ging? dat de vaders en grootvaders met hunne kinderen en kleinkinderen verkeerden ? Om dan weer op den tekst te komen. Het Hoogduitsch is mij ook niet vreemd, en wie zou thans niet wat van die taal kennen, daar 'er zoo veel gelegenheid is, om ze te leeren , en de Duitfchers bij onze Natie zoo hoog in aanzien ftaan? Ik heb vrij wat gelezen , in allerhande foort van boeken, en ook wel ééns zitten denken, onder het rooken van een pijp tabak, zoodat mijne vrienden, (wat doet een vooroordeel niet veel, in het beöordeelen van vernuften, zoo wel ten goede als ten kwaade ?) van gevoelen waren, dat ik ook eens eene proef moest nemen, of mijne kundigheden, die ik had opgedaan, aan de wereld aangenaam zouden wezen? Sommigen, die wat ernftiger waren, drongen dit aan, dat ik mijn talent niet mogt begraven, maar in gemoede verpligt was, daar mede te woekeren, enz. Zelfs deelde mij zeker vriend, die van de kunst was, het volgend Recept mede, om fchielijk een Blaadjen te vullen; Is de Lezer ook begeerig dit Recept te weten, dan mag ik hem immers dit geheim wel in het oor luisteren - Doch alles onder dc gewoone conditie van klapachtige, oude en jonge wijfjens, van het voor zich te houden ?

Recipe, om fpoedig een Weekblaadjen te fehrijven.

Een bladzijde vier of vijf overgenomen uit een Duitscli of Fransch Werk van vernuft.

Een paar bladzijden winderige woorden en nietsbèteekenende klanken , of duizendmaal gezegde dingen.

Een versjen, uit den éénen of anderen Dichter ontleend , en tot zijn oogmerk gefatzoeneerd.

Doe 'er bij tot plaatsvulling eenige Sentimenteek

en 1! !

F. M. et D. U.

Maar kortswijl is kortswijl, en ernst is ernst. De vrucht, die ik meest van al mijn letterblokken getrokken heb, is, dat ik de waarheid heb ondervonden van onzen Wijsgeer, Oumtum efl quod netcimusl Hoe weinig weten wij . en Goe veel is 'er nog voor ons een geheim ? Ik vraagde dan mij zeiven af: Of het derhalven , indien ik iet aan mijne vrienden moest toegeven , niet best zou zijn, gelijk dit in alles mijn zetregel is, als een vri;geboren mensen, niet tegen mijne natuur te handelen, maar haare

le>

Sluiten