Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

eeren ? of zo hij ook eenige vragen van gewigt mogt hebten, mij die mede te deelen,onder adres van de Uitgevers van dit Blaadjen.

Zijt gij niet overtuigd, Lezer! dat ik niet om lof en toejuiching bedelen wil? anders was 'er immers wel een middel op ? Dit Blaadjen, gedrukt bij een Boekverkoper, die maandwerken uitgeeft, dan verfcheen het zonder fout met een ruimfchoots aanprijzend Advertisfement in de Courant, en 'er zou gewis eene gunftige Receniie op volgen?

Nu, mijne Heeren ! frisch aan het drukken! alle weeken eene vraag of meer! het Blaadjen vol! Weest niet ongerust, dat het verboden of opgehaald zal worden! Het is ingericht, niet om iemand te beledigen, of te ergeren, maar om door vragen wijs te worden. Ik heb ééns gelezen, dat zeker fchrijver, wiens werk op den zolderden prooi der wormen lag, aan den goeden en grooten henrik IV. (zijn 'er veel zulke Vorften ?) als eene gunst verzocht , dat hij zijn werk ten fcherpften wilde verbieden; henrik vergunde den man zijn verzoek, met de hem eigene vriendelijkheid; naauwlijks waren veertien dagen verlopen, of de fchrijver kwam den Vorst bedanken , alzoo alle de exemplaren van "het vergeten werk, ten getale van 2000 of meer, waren uitverkocht. Zou niet menig Boekverkoper verlangen, dat een lui werk verboden wierdr. Ik ken werken, wier geheele verdienfte daar in beftaat. dat zij verketterd en gevolglijk verboden wierden.

Maar 'er is eene andere zwarigheid, Heeren! zal uw zetter wel zoo veele vraagteekens hebben, als wij zullen dienen te gebruiken? Sentimentetle dwersfireepjens ge, bruik ik niet; ik lever den Lezer geern, zijn het al geen zaaken , ten minden fchrift, en geen bloote dwersdreep. jens; evenwel dunkt het U, dat de mode het zoo medebrengt , mag ik heel wel lijden, dat gy 'er hier en daar zoo één plaatst. Waar? laat ik aan uw oordeel over. Ik weet het: Muntus fult defibi. Met de vraagtekens?? is het wat anders, doch zal het wel kwaad zijn,dat ik den Lezer verzoek, dat hij zoo befcheiden gelieve te zijn, om het in te fchikken, indien fomtijds een uitrpepingsteeken!! voor een vraagteeken?? geplaatst was, en 'er in zulken geval toch geene myjier'ên in te zoeken?

Te AMSTERDAM, by A. BORCHERS en J. W E E G E. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekelijks a een en een halve ftuiver word uitgegeven.

Sluiten