Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

?n de onderftelling van den vermaarden Burger van Geneve, !n i a cou es rousse au, dat de menicherv naamkjk, boe meer geleerdheid, kunlïen en wetenfchappen toenemen ™des te meer van hunnen oorrprongHjken ftaat niet S, maar ook van hunne eigenlijke beftemming afwijken! en dat het mensehüjk geluk, naarmate van oeze afwijking ook afneemt en bevriest, gelijk de Komeeten die, hoe glSeiënd zij ook zijn, in haar parhelium. nogthans op haar aphelium, indien wij de afineeten der hemelen gelooven zullen, tot klompen ijs bevriezen.

Ei wat, zou de mensch evenwel niet meer zi,n dan een beest' Zou de ftaat der wildheid en batbaarsehbe.d onze natuurftaat wezen? Zou kousseau niet'wat te kr.omg van ziel geweest zijn , toen hij z:jn vertoog ovei dit on derwèrp fchreef? de manhadt 'er wel reden toe, om onvergenoegd te zijn, oP zijne medemenfcben! Zouden z,,n wilde en barbaarfche natuur van den mensch, en de ooilog van allen tegen allen, dien hobbes als ons natuurlijk element aanlag, niet wel clkanaeren opwegen?

(Parenthees', indien roussf.au gelijk hadt, en s menfchen geluk beftond ééns daar in, dat hij zoo woest en* b fchaaW leefde als de beesten, zouden dan me zekere Natiën en fommige bijzondere perfoonen het al vnj verr^ ÏSt hebben, om gelukkig genaamd te Kunnen wogen in den zin van dien Wijsgeer? En indien de natuurftaat van den mensch waarlijk is bejlum ommum <o»tra«nnes, oorloe van allen tegen allen , is 'er dan niet ynj wat uitzTgt, dat wij aardlingen wel haast zullen wederkeeren tot dezen Paradijsftaat ? Claudatur.') . n*-nrti;n«rpn Ik kan mij dan, als gezegd is, in deze onderftelhngen niet vinden/vvat henker! ik voel volflrekt geene genegenheid, om als een beest te leven, en mijn aard s nieuwsg erig te wezen, en naar alles te vragen; dat heb fk evenwel nooit een beest zien doen? En oorlog van altPirfM1 auen5 Ei, ei! daar ben ik geheel met toe geSiktfik zit liever met een goed Vriend een pijp te roo ken Nidla fedus belo, pneem te pccimus omnes! Maar met dit al; dat het niet al waarheid is, wat de geleerden zeggen.hèeft dat men ken ons niet genoeg geleerd ,n 311 Kwakzalverij der geleerden ? Enhebben de geleerden niet dikwijls de waarheid en dus ook het puk der menfehen verdonkermaand? Zeker Spartaan gaf aan eenen geleerden Aiheniënzer, die hem de onwetendheid van zijn land verweet, het volgend an woord: _„ Al waltgtjzeef, kan wel waar zijn, maar dit bewijst met meer, dan dat wj

Sluiten