Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

nian ook het Dot van Loeveftcin in zijn hoofd hebben gehad? Is het de Nederlander alleen, die zich met den fchijn van vrijheid ligt laat mompen? als men eens andere gewesten en volken bekijkt, den Pool ? den Engelschman? enz. moet men dan ook niet al vragen: „ Ei, is „ dat vrijheid ?"

Ik ben een liefhebber van zeldzame boeken, en ook bijzonder van Reisbefchrijvingen te lezen; onlangs las ik een ftukjen, dat den Titel voerde: „ Fragmenten eener „ Reisbefchrijving van tanian over de aarde" enz. daar vond ik onder anderen het volgende: , Naar het Noorden „ hebt gij eene Republiek, faamgefteld uit zeven Provm„ tien. Die Provintiën worden de verëenigden genoemd, „ fchoon 'er niet het allerminfte teken van verëemging ,, of Eendragt te vinden is. 't Gemeene volk geeft aldaar „ breed op van hun vermogen, en dat bij hun berust de „ hoogfte magt in de Republiek, daar integendeel nergens „ het gemeene volk zoo zeer van het behandelen van ftaats'„ zaaken wordt geweerd, en de klem der regeering en„ kei en alleen onder eenige Familiën berustende is." Zou die Reiziger, terwijl hij door die Provintiën reisde, ook niet wel ééns gedacht hebben; Ei, is dat vrijheid ? Ik geloof ondertusfehen , dat het al eenige jaaren geleden moet zijn, dat hij deze reis gedaan heeft; als tanian nu eens dat Land naar het Noorden bezogt, zou hij dan niet misfchien een geheel ander getuigenis van het zelve, geven? Zou hij niet zeggen-. De eendragt is in dat land op de gronden van de oude gezegende Conftitutie onwankelbaar gevestigd, en het gemeene volk is in zijne rechten herfteld? 'lemfora mutantur, et nos mutanmr in illisl Kan men ook altijd wel veel af op reisbefchrijvers, diedikwijls zoo te loops door een land trekken, en 'er (omtijds niet gemaklijk of goedkoop genoeg naar hun zin, gelogeerd worden, en daarom en mauvais humeur zijn?

Maar, wat is vrijheid? Vrijheid is de magt of het vermogen . om te leven, zoo als men wil. Ei is dat vrijheid? War zegt gij daar van, mijn Heer? Maar wie durft toch zulke bepaaling geven van de vrijheid ? Wie is die leeraar van ongebondenheid? weg met dezen! Een beetjen bedaard, mijn vriend! Heeft het vooroordeel van gezag ook misfchien wat invloed op uwe denkwijze? Zoudt gij niet wat zachter toon voeren, als gij wist, dat een aanzienlijk man, een wijsgeer, een burgemeester, een vader des vaderlands dit antwoord, op die vraag gegeven heeft? En -wie is dat dan? Cicero! Cicero? ja, ja, cicero!

£ a komt

Sluiten