Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze openbare gewoone godsdienst-oefeningen , nemen een' aanvang met het lezen van den Bijbel, en met het zingen van een' Pfalm? Wij hebben nu eene goede Pfalmberijming federt eenige jaaren ; maar hoe ellendig wordt 'er in veele gemeenten en kerken gelezen en gezongen? En bij veelen de PJalmtn bij de rei af, of zij te pas komen of niet? en als het vers uit is, is het zingen bij veele gemeenten, vooral ten platte lande, gedaan , of het een Hot heeft of niet? trouwens, de keel is becseh gefchreeuwd, en de blaasbalg van den voorzanger heeft geen wind meer voor de toonen, die als kokinjen gerekt worden. Is dat Godsdienst5 om niet te zeggen, dat ondertusfchen het volk in de kerk komt. dat men rond gaapt, wie 'er al verfchijnt, en hoe hij of zij gekleed is, enz. alles vertoont zich, behalven eerbied en aandacht. Is dat Godsdienst?

En nu Tante, als de Dominé nu een' aanvang maakt, en gelijk fommigen gewoon zijn , een lang-gerekt gebed doet, hoe ftaat gij 'er dan onder? voornaanlijk des namiddags? Knikkebolt gij dan niet wel achter uwen waaier?

Tante beleedt, dat dit wel ééns gebeurde, ook wel, onder de verklaaring van den Tekst, terwijl zij al eene menigte verfchooningen bij de hand hadt, en , gelijk moeder eva, ook begon , de fchuld op den Predikant te fchuiven.

Ik. Zeker hebben veele Predikanten 'er fchuld aan; het zij, dat zij droog hunne preek opzeggen, gelijk een fchooljongen zijn les . die hij van buiten geleerd heeft, of anders tekenen genoeg geven, dat zij prediken, omdat het hun beftaan is, en zij het werk als een handwerk traftee. ren; maar met dit alles, men verbeeldt zich, dat men zijn Godsdienst verricht heeft; en is dit evenwel Godsdienst?

Tante. Maar als de toepas(in,2; begint, en vooral wanneer die wat gemoedelijk en onderfcheiden is, dan luister ik als een vink!

Ik. Neem mij niet kwalijk, mijne lieve Tante! luistert gij dan ook met verftand en hart beiden ? om de beftraffingen, vermaaningen of vertroostingen op u zelve toe te pasfèn, met een heilig voornemen, om 'er na te handelen? Of houdt gij van gemoedelijke toepasfingen, om u te kittelen over de beftraffingen van uwe buuren, zonder dat gij daar voor u zelve eenig deel in neemt; houdt gij misfchien om die reden ook veel van onderfcheiden toepasfingen en gebeden? om ten minften een voorwendfel te hebben , om aan anderen te kunnen denken en u zelve voorbij te zien?

Tante zweeg, en fcheen onthutst!

En, •

Sluiten