Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4o >

hu nog ééns zoo wat heen gaan met fommige dingen uit de les van den Kateebizeermeester, maar kijk, die tweede vraaa;, d'e bij het aannemen tot lidmaat gedaan wordt, of men volgends de leere van het Christendom niet voornemens is , zijn gedrag en leven te fchiKken? die, dunkt mij, behoorde niet vergeten te worden. Daar fchiet mij iet te binnen , Tante , eilieve ! wat dunkt u, zou het ongepast zijn? Op zekere dorpen in Duitschland is het bij boerenbruiloften de manier, dat de fpeelnoot van de bruid, wanneer hij den bruidegom met zijne bfuid, na het verrichten van den trouw, wederom op hunne plaats, of geftoelte gebracht heeft, den bruidegom bij de haairen grijpt, en hem, braaf gezuld en getrokken hebbende, een goeden flag in de tronie of een goede muilpeer geeft, ten einde hem in zijn geheugen te prenten de pligten, die de Priester aan hem, raakende zijne aanftaande echte vrouw. heeft voorgehouden. Als men ééns iet dergelijks invoerde bij het aannemen tot Lidmaat, en die commisfïe aan den adiïftecrenden Ouderling overliet, die er toch doorgaands niets verricht, dan dat hij tot getuigen (Lekt, zou dit misfchien helpen, om den belijder zijne pligten te doen gedenken ?

Tante lagchte ééns hartelijk; en nu werdt'er gefcheld; de meid kwam binnen; daar werdt van wegen eene vrouw in de buurt, wier man onlangs bij zekere droevige omftandigheid het leven hadt verloren, en die met vier fchaapen van kinderen was blijven zitten, en nu van het vijfde na haar mans dood in de kraam was bevallen ,eenig onderftand verzocht aan Tante. Tante, die met alle haare vroomheid, die deugd bezat, dat zij geen kwistgraag was , maar wel "hoog zuinig, bedaarde in ééns van haar lagchen, fronfelde het voorhoofd, en zeide: (S Daar is geen einde aan het geven! ook zoude ik in deze gelegenheid nog wel iet doen, maar de man was een...

Toen rees Tante op, of zij daadlijke Godsdienst geoefend heeft in dit geval, moet ik daar laten blijven.

Ik dacht, na dit gefprek met Tante aan den Apostel jakobus: „ De zuivere en onbevlekte Godsdienst voor God „ en den Vader is deze; Wezen en Weduwen bezoeken in '„ derzelver verdrukking,en zich zeiven onbefmet bewaaren

van de wereld." Ei, dacht ik, is dat Godsdiensti

Te AMSTERDAM, bij a. BORCHERS en J. WEEGE. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekei ijk s keen en een halve Huiver word uitgegevei.

Sluiten