Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5<J >

op de Akademiën, die, gelijk mijn vriends zoon, dit gebruik zullen maaken van het gebrek dat 'er thans heerscht aan Predikanten ; ik zeg niet ééns, aan goede Predikanten? Wat zou 'er anders in 't vervolg wel te wachten liaan? cn welke vooruitzigten zou het toekomende voor kerk en maatfehappij openen?

Deze vraag geeft mij aanleiding tot eene andere; Daar de menfehen zoo genegen zijn, om het voorledene met het tegenwoordige te vergelijken, en naar mate de omftandigheden, waar in zij geplaatst zijn, of het oude te prijzen, of het nieuwe te roemen, wat is 'er eigenlijk van de zaak ■ beleeven wij waarlijk een'gezegenden tijd? of was hst beter ten tijde onzer vaderen? En, eene ande. re vraag, die uit deze natuurlijk voortvloeit, en niet minder eigen is aan het Menschdom, het welk geern achter het voorhangfel in het toekomende loert, volgt daar op: Wat heeft men in het vervolg te wachten, te hoopen of te vrcezen?

Dit blaadjen is vol, dus kan de behandeling dezer vraagen hier geen plaats vinden; zijn zij ook niet van die uitgeftrektheid, dat zij wel de overweging van een' verfchen geest, die van ingefpannen te zijn, een poosjen gerust heeft, nodig hebben? —-—

Ti AMSTERDAM, by A. B O R C li E R S en J. WEEG E. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekelijks a een en een halve ftuiver word uitgegeven.

Sluiten