Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 76 >

hoop te (Ireelen, of de vreeze te vergrooten, menigmaal misleid worden; Ik geloof, dat men voor geen ding zich meer moet wachten, dan voor bijgeloof: Mag ik dit ééns met voorbeelden ophelderen? Wat was de rede, dat het te Rome krielde van voorzeggingen, gezichten, openbaringen, oude en nieuwe, ten tijde toen augustus de ftervende vrijheid, na dat zij de laarfte doodftuipen hadt doorgedaan, den voet op de nek zette ? Welke andere, dan de hoop en vrees der weinigen nog overig gebleven beminnaars van de vrijheid, welke nog fteeds zich verbeeldden, dat de goede zaak eindelijk zon zegevieren ?

Wie belagcht niet de ongerijmde, buitenfporige,kinderlijke grillen van het Bijgeloof? De Hottentot verwacht dus, bij de verfchijnng van een heilig gekorven diertjen, het grootfte geluk, dat mooglijk is. De oude Romein las zijn noodlot, en dat van den ftaat in de ingewanden der offerbeesten, en verkreeg verlof, om in de volksvergaderingen te raadplegen, over de belangen van het vaderland, van de vlugt van een vogel, en om een veldflag re leveren, van het al of niet eten van eene hen. De Inwooners van Otaheiti, zien een komeet aan voor eene voorbeduiding van oorlog, en die van Bolnbolo voor eene* uitdaaging tot den krijg: iagchen wij niet met recht, om de dwaasheid der menfehen?

Maar volgt nu uit dit alles wel, dar Vr geheel niet zoodanig iet is, dat men de divinatio noemt? Wat5 kunnen 'er ook in de zedelijke wereld geene menfehen zijn, die meer en verder zien, dan anderen? Zijn hier ook geene kenmerken, waar uit men van het geen te wachten (laat, iet met vrij wat zekerheid kan vastflellen? Bell fc de B'jbel de Jooden niet, dat zij dommer waren dan de ouïe.'aar en andere trekvog'.-Is, die den tijd hunner aankomst waarnemen? Haalt de Heiland der wereld,

Sluiten