Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 95 >

Opzochten, en de Patriciën perk fielden, bleef Rometoetl niet vrij? werdt het niet groot? Integendeel toen 'er Eendragt kwam, was het toen niet gedaan met de vrijheid? Toen de driemannen, augustus, antonius, en lepidus, door hunne verëeniging de burger-oorlogen deeden eindigen, was het toen niet gedaan met de vrijheid? En wat volgde 'er op: verjagen en bannen van alle voorllanders der vrijheid ? moorden van de eerfte en uitmuntendfte mannen? was cicero zijn dood aan deze Eendragt niet vcrfchuldigd? augustus zou hem gefpaard hebben , maar antonius was op wraak gezet, en deze twee waren eendragtig; derhalven de groote cicer o, die grijze Vader des vaderlands, moest van kant? Ja, volgde niet uit deze Eendragt verlies der vrijheid en de ondergang der republiek?

Ten zevenden vraag ik uit de Godgeleerdheid: Heeft paulus niet gezegd: daar moeten ketterijen onder u zijn ? En heeft de ondervinding dat niet bevestigd ? Wanneer was 'er een dieper vrede, meer Eendragt in de Kerk, dan toen in de middel-eeuwen de onkunde de overhand hadt? toen de banblikfem van het Vatikaan alles deedt zwijgen? toen rechtzinnig te zijn zoo veel betekende, als verftand, reden, en z;nnen te verloochenen? toen de grootfte mannen niet fehrijven konden ? toen k a r e l de Groote niet ééns zijn naam kon zetten? toen 'er, bij gelegenheid dat zijn Zoon, lodewijk de Godvruchtige, eene gewigtige Akte moest tekenen in het bijzijn van verlcheiden Bisfchoppen, een inktkoker van den Kaneelier moest gehaald worden, om dat 'er op het Slot geen te vin» den was? Was zulk een Eendragt wenfeheh'ik?

Bij de Hervorming ontliondt êen ftorm, die alles overhoop wierp, heel Europa was verward, maar die ftorm verdreef den nevel van onkunde en bijgeloof, en opende den menfehen de oogen en het verftand. Was dit evenwel niet een heerlijk gevolg van die tweedragt?

Toen onze Vaders met eikanderen hakketeerden over den Sabbath , over de Huishoudingen , over «$£«5 en tr»f$rji enz. enz. toen werdt 'er ten m'nften nog van godsdienftige onderwerpen gefproken, maar nu men eendragtig wordt, en alles tolerant en eensgezind wil wezen, nu vergunt men den Godsdienst naauwlijks een'plaatsjen in de gezelfchappen van den ton. Is dan tweedragt wel altijd kwaad? eendragt wel altijd goed?

Eindelijk, en ten achtften: Wat zeggen de Staatkundigen, die heerschzuchtige oogmerken hebben? divide et im. pira. Zaait onëenigheid onder uwenabuuren, en gij zult

hen

Sluiten