Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 101 >

oefenen? Daar zoo veel van de Deugd gefchreven, en breven wordt? Daar zedekunde op het toneel,^ zedekunde in de romans, zedekundc op den predikftoel de

fcttSt"en ild'an niet vee, deugdzame lieden? Be fchouw toch mijn buurman filemon ; hy is nooit b.ter mS zich zei ven te vrede, dan wanneer hij de hem opgeWde fthatting in goede munt betaald heeft. Z,ch aan Sf beaSgen zonder eenig bedenken te onderwerpen, i bii hen een genoegzaam verdienftelijk werk Hij zal oo de "gemeene rust ftooren. Hij is een folie m den ande- Hij onderftelt de Deugd gelegen te zijn in het nakomen van de bevelen en «Hellingen der regeering. 't Is waar dewijl eenigen van dezelven nieuw kunnen opkomen en andere afgefchaft naken, heeft hij fomtijds,eene deugd meer, en op een' anderen tijd eene. deugd minde Maar is hij evenwel daarom geen deugdzaam man? Hj onderzoekt niet, welke betrekking hij heeft tot het Vade land welke pligten dit van hem vordert, dat is waar, maar zó hij Hechts ftil kan voortleeven,

Zoo zal hij mooglijk hem wel als een heilig' eeren, Die door de vlam zijn huis en hof niet doet verteeren.

Hij bekreunt zich niet over zijnen medemensen, over ziinen medeburger, evenwel hij noemt zich ze ven deugdza m om da' hij eene lijdelijke gehoorzaamheid bewijst, en 5.t u, mijn waarde Correspondent, vragen Zou ii„ON de wet der natuur wel kennen' Eert God, bemin u zei ven. maar ook bemint uwen evenmensen ! m Wat ' Is zuster qu e sz li a niet deugazaam' Haar effen ulteeftreken wezen . haar net bruin japonnetjen, haar zed g geplooid mutsjen, haar temende fpraak, haar yyeng kerk gaan, haar vroome houding moeten u overtuigen. Vraag niet' of zij ook hoogmoéJig. afgunftur, kwaadsprekende is? Zij is en blijft deugdzaam, verzeker ik u, wordt zij door alle de vroomen daar met voor erkend?

Of de menfehen daar niet om denken, dat de Deugd -relukki"- cn vergenoegd maakt? Maar wat meent gij? of In ook niet tevens begrijpen, dat het Hecht filofofeeren is met eene ledige maag? of zij niet begrijpen, datCRATES een zot was. wanneer hij, om Wijs en deugdzaam te zin, zijne fchattcn in zee wierp? dat democritus een eckskap was, wanneer hij, om geen kwaad te zien, ot op eenige wijze tot drift verleid te worden, zich van zijv N 5 ne

Sluiten