Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 108 >

fteviger aanhaalt, hoe verder men den pijl zoekt te brengen?

Is het Heerschzucht, als de geestelijken terftond gereed zijn met verketteren, met in den ban te doen, wanneer iemand niet volftrekt denken wil, gelijk zij, of weigert zich aan hunne eigenmagtige ukfprakcn te onderwerpen?

Is het Heerschzucht, wanneer de geleerden eikanderen dikwijls om een enkel woord in het hair zitten, en oorlogen voeren, daar wel geen bloed, maar des te meer inkt geftort wordt? Daar wel het ligchaam niet gekorven, maar toch dikwijls de ziel diep gewond, en van rust, leven en alle goed beroofd wordt?

Is het heerschzucht, dat de grooten en magtigen dezer aarde, dat koningen en vorsten dikwijls met het leeven hunner onderdaanen fpeelen, gelijk de kat met de muis? Is het Heerschzucht, dat zij, om meer menfehen quafi gelukkig te maaken, door het geweld van wapenen meer landen onder hunne magt zoeken te brengen, dan hun rechtens toekomen ? Zonder in die gevallen menfehen of burgerbloed te ontzien?

Was het Heerschzucht, als Rome talrijke legers uit Italiën na afgelegen gewesten zondt,om de rechtvaardigheid van den Roomfchen Senaat te bewijzen, en de hoogmoedigen te beoorlogen ? en als zij een gewest hadt ondergebracht en uitgeplunderd, dat noemde, pacare? in het Neerduitsch zoo veel als de rust hcrftellen? terwijl de ongelukkigen, die, elk in zijn vaderland, voor vrouw en kinderen, voor vrijheden en rechten geftreden hadden, maar door overrtiagt "oor de Romeinfche wapenen hadden moeten bukken, uit hun vaderland gevoerd, en tot fpot van het baldadig graauw, voor den ftaatzij - wagen van den zegevierenden veldheer met ketenen beladen rond

ge-

Sluiten