Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 112 >

was het einde van den heerschzuchtigen pyrrhus? Hij kwam nooit tot rust, maar fneuveide in de ftad Ar«os, door de hand eener vrouwe, wier zoon hij in 't gevecht gedood hadt. O gij, die aan het hoofd der natiën zijt, overweegt gij niet liever, van wien? en waartoe4 gij uwe magt ontvangen hebt, om uwe medeburgers vaderlijk te beftuuren en hun welzijn te behartigen ? maar niet , om door Heerschzucht hen te onderdrukken en willekeurig te beheerfchen ? zoudt gij u zei ven en uwe medemenfchen rampzalig maaken!1

Wat is Heerschzucht? Is zij met een pest van het menschdom ? Hoe veele fchoone fteden zijn daar door tot ouinhoopen geworden? hoe veele bloeiende koningrijken en gemeenebesten te grond gaan? hoe veele milhoenen dierbare levens vernield? En hoe kan het anders, daar ge. bieden, doorzetten, geweld gebruiken het axtöma der heerschzuchtigen is? wee toch volk en land, wanneer er heerschzuchtigen zijn, die met hun gezag niet tevreden, fteeds naar vermeerdering van magt ftaan, ftaan door allerhande middelen . al zou het gantfche land in moord vergaan, en de volkrijkfte fteden in woestijnen verkeeren?

Wanneer zullen ééns de menfehen leeren wijs worden ?

Zie daar mijn heer de vraag-al, mijne vraag wat is Heerschzucht ? verwacht van tijd tot tijd een vraag van

Uwep Lezer JORIS WEETGRAAG.

Te AMSTERDAM, bij A. BORCHERS en J. W E E G E. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wee kelijks a een en een halve ftuiver word uitgegeven.

Sluiten