Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H5 >

huidige vertrappers van het Volk, en verraders van 1iet Vaderland in hunne handen komen, is het. dan weIzoo wonderbaar, dat de wraak pne paalefi.tot'Woest, onmenschlijk , verfoeilijk zal het altijd blijven. VWe ont kent dit ? Indien de fchuld dier ondeugenoen blijkt.. laat % we en vonnisfen , laat het recht ftraff n I «ide.ifchokken de grondzuilen van den Staat. Maar bh ft het met Hir illes net begrijpelijk voor den kenner van het geweld der r 5rengvoor;d wanneer duizenden har,stogtemin dienden lich faam vereenigen , dar.doet het■ "^jm daaden, die het in bedaarder oogeiibhkken zou wenlcöen met gebeurd te zijn. Is dit ook wel zonder voorbeeld in voorige eeuwen? Ach! lag 'er in dit opzigt geen bUni op onze Natie' Nog meer! Is het gemeen m zuike guegenheden niet dikwijls eene bloote machine , opgewonden en Sn den gang geholpen, door verborgen drijfveêrcn befiuurd door zullen, die zich achter de fchermen houden ? d Die de gèfchiedenisfen v at dieper beftudeert, weet misfcbien het beste antwoord op verfcheiden vragen, bij voorheel ■ Wie waren eigenlijk de beetdftormers? waren he 5 (ÏÏuzen? was het het gemeen, dat de heiligdommen met woest getier wilde zuiveren ? of waren het Staanfche gioodfverlangden , dat alles in het wild liep , om een voorweïdzel te hebben , ten einde het krijgsvolk te kun. nen Gebruiken . om vrijheden en voorrechten te vertrappen * Dus zou men ook in dit geval nog vragen kunP'": Wie heeft in FratMjk eigenlijk die rampzaligen verfchemd? te meer, daar men reeds in dit opzigt nader ivhr i-ppfr be^mnen te ontdoken.

11 Maartet" ander geval is boven alles -rfócilj ; ver vloekt zij voor altijd de naam van hem, die zulk een fch Saad heeft gepleegd. Hier s een edehnm, hier.. een die een aanzien 1 i k ambt bekleedt, welks natuur medebrengt 7de rechten der menschheid te handhaven, de auïeu v n het gruwelduk. Hier is geen drift 4 geen fchfelijk verrasfend oogenblik ! Hier is opzetl.jk en voor bediht overleg! Hier worden de rechten der gastvrijheid SeSden , richten, zoo heilig, zoo godlijk! H.er worden niet één of twee de dacht-offers, maar een SeheeZ aanta van menfehen, van menfehen, d,e men alleen haat, omdat zij voor het algemeen bekng daan , en de bij zonare belangen van heerschzucht tegenwerken! misfchien ^fin 'er zelfs geheel onnozeler) onder, welken men ook eigenfk nïet haatS, maar die mede opgeofferd worden, omdat men anders de vloekwaardige oogmerken met be-

Sluiten