Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n8 >

Wat is Acid ? „ Ik kan," zeide eertijds een doorluchtig Romein , wanneer hem door den Adel de geringheid zijner afkomst verweten werdt; ,. ik kan.de beelden mijner Voorouderen niet in het openbaar vertoonen ik Kan niet roemen op hunne Zegepraalefa of Burgemeesterfchapnen- maar het ftaat in mijne magt de belooningen, met weiken men mijne krijgsverrichtingen vereerd heett, te voorfchiin te brengen, en de lidtekens der wonden, welke ik in veldflagen ontvangen heb, te laten zien; deze dingen zijn mijne beelden en Adelijke titels; ik heb ze niet onrvani'en van mijne Voorvaderen, maar zij Zijn mij door de moeite en gevaaren , welken ik ondergaan en doorgedaan heb , aangebragt " .

7ou het geene waare Adel, grootheid van ziel te kennen neven , als iemand zijnen rijkdom. aanzienlijke gehoorde vergat , zich daar op niet verhief, maar altijd geloofde , dat hij een mensch is, en zich bereid toonde , om de Plichten van een' mensch te vervullen - Is het geen waare Adel , wanneer zij, die zich door hunne verdienften verheven hebben, de geringheid hunner afkomst onthouden, en zich niet over dezelve fchaamen'_

De vermaarde Keizer vespasiaan en zijn Zooii tïtus wisten wel, jvat Adel was. De oude vespasiaan fiplde 'er zijne eer in, dat hij , fchoon van geringe atlmmst door zijne verdienden tot den Troon was opgebeurd , en was gewoon, in het openbaar die genen uit te lagchèn, welke door eene valfche gedacht-rekening Wilden toonen, dat zij van herkulzs afdamden Al e L-en bracht hij een gedeelte van den zomer door op lijn klein Vaderlijk Landgoed bij Rièti-, willende hetzelve noch vergroot noch opgefierd hebben; en zijn Zoon tttus liet in zijne laatde ziekte zich derwaards oreneen, om zijne dagen daar te eindigen. En wie heeft .och oo t aan deze Vorden, de geringheid van hunne afkomst verweten , of hun. ter oorzake van dezelve, eenige bemning van eerbied geweigerd. • < ..

Men heeft de Chinezen, in onze dagen , al vrij hoog opgevijzeld, als een wijs en fchrander volk.- en wat houK«Cteffl van den Adel? Zij zijn van oordeel, dat ^ Adel door de geboorte niet voortgep ant, maaralleen ÏLVverdiensten verkregen moet worden , en daarom worden kH hun de kinderen van de voorna-unde mannen niet an5irs dan als kmdcren van gemeene burgers ; angemerkt. Waneer ook de Chinezen, bij bijzondere gelegenheden, den Adeldom tevens aan de familie willen mede dcclen

Sluiten