Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL,

( No. 17. )

Is dat niet Schande ?

Zoude dat niet ook al één van die woorden zijn, dié men dagelijks hoort, en duizendmaal zegt, zonder daar een bepaald begrip van te hebben? en zoude het wel mogelijk zijn, duidelijk vast te Rellen, wat Schande is? gebeurt het niet dikwijls, dat dat geen, Wat van daag Schande is, morgen niet meer Schande is? met een woord, is 'er wel iet, waar over de meeningen meer verfchillen» dan over 't geen men zegt, Schande te zijn? Is 'er niet ergens een Volk in Amerika ? Waar mon zegt: Is. 'r niet Schande? dat men de doode üghaamen van zijne naastbeftaanden, van zijne ouders, van zijne dierbaarfte vnen. den in de aarde begraaft, aan de verrotting overgeeft, en van de wormen laat opeten ? Waar bewaarcn dan deeze lieden hunne dooden? wel lezer, zij eten ze op, cn gelooven, dat de deugden hunner voorouderen, met bun vleesch regelrecht in. hunne eigen zelfftandigheid overgaan.

Bij de Spartaanen was 't fchande, zich mee iet anders bezig te houden, dan met het algemeen welzijn van den Sraat; met de betrachting der Wetten; en met de opvoeding der Jeugd: 't is waar, hunne Zeden waren ruw, en hunne Wetten fomtijds wreed , zij doodden de zwakke, en gebrekkige kinderen, omdat die, naar hunne begrippen, den Staat niet konden dienen, en zij wilden geene onnutte brood-eters voeden. Wij ijzen van dit denkbeeld,- en mij dunkt, ik hoor reeds van alle kanten zeggen: Is dat niet wreed? is dat niet fchande? maaf, mijn lieve lezer! wat » zouden deze eerlievende, deze dappere, deze deugdzame * Spmaanen wel zeggen? als ze eensklaps midden onder ons geplaatst konden worden? als ze onze jongelingfchap, 1 onze huwbare dochters, onze kinderen zagen? zouden I zii niet luidkeels Uitroepen: Is dat niet Schande? zouden I t» R zij

Sluiten