Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13° >

Zij niet zeggen : Gij lieden laakt ons, en noemt ons wreedaarts, omdat wij onze zwakke, en gebrekkige kinderen, door eenen vroegen dood, onttrekken aan alle die rampen, die bun een zreklijk leven, een leven zonder deugd, zonder dapperheid, zonder eer , noodzaakelijk berokkenen moet: maar kómt naa Spana: ziet onze jongelingen , gezond , (lek, vol moed , en brandende van ijver, om hun Vaderland te dienen: ziet onze jonge dochters deugdzaam, zedig, kuisch, en alleen gevoelig voor de waare eer: ziet haar orrze jongelingen aanmoedigen, tot groote, en edele daadcn : ziet onze" kinderen : ziet hunne hoogachting voor de Wet, hunnen eerbied, hunne gei.oorzaamheid voor de Ouden, hunne vuurige begeerte naar deugd, naar eer: ziet de liefde, de onvermoeide zorg, die wij allen voor de kinderen des Vaderlands hebben : ieder Burger van Spr rta is de Vader vau alle kinderen van Sparta. Maar gij, barbaaren! wat doet gij3 in plaats van eenige onbekwaame kinderen aan 't Vaderland op te offeren, maakt gij niet alle uwe kinderen . door uw verkeerd gedrag , ongelukkig? gij verzwakt en ontzenuwt hunne lighaamen, door uwe kwalijk begrepen liefde, cn door eene verwijfde opvoeding : gij bederft huunc zeden door uwe dwaaze infehiklijkheid, om alle hunne verkeerde driften bot te vieren; en gij, Ouders! die van de Natuur beftemd zijt, om uwe kinderen met verftand . en reden te beftuuren, gij wordt niet zelden door uwe kinderen geregeerd. Ziet uwe jongelingen in de lente van hun leven, zwak, met de doodsverw op hun gelaad, niet alleen onbekwaam tot groote en roemruchtige daaden, maar zelfs onbekwaam, om waare. en der menschheid waardige vermaaken te genieten; wat kunt gij, wat kan 't Vaderland van zulke miniatuurmannetjens verwagtcn 5 wier zeden reeds onherflelbaar verdorven zijn, wanneer ze tot de gewichtigfte ambten geroepen worden '' 't is waar. gij laat uwe zoonen in konfien en wetenfehappen onderwijzen ; maar uit welke grondbeginzcls gaat gij te werk? zegt gij hen niet geduurig ? dat zij leeren moeten, om een beftaan te hebben ? om een ambt'te krijgen? om rijk te worden•' waar worden ze geleerd, hunne pligten als Kind, als Mensch, als Burger te betrachten? waar is de eerbied voor de Ouders de zucht om zijne Medemens-hen.nuttig te zijn de liefde . des Vaderlands ? waar is die edele bereidwilligheid , om zijne eigene belangen aan die van 't Algemeen grootmoedig op te offe-cn-- Gij beroemt u den besten, cn volmaaktften Godsdienst te bezitten; maar hoe eerbiedigt gij

die*

Sluiten