Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 133 >

hun leven op het fchavot verloren hadden; ja dit ging zoo verre, dat de zoonen van den Graaf struensee nergens in krijgsdienst konden komen, omdat hun vader (zo als men toen zeide) een fchandelijke dood geftorven was: en zie daar! op 't onverwagtst word de nagedachtenis dier beide Graven in naam en faam herfteld; nu is 't geen Schande meer, dat ze op 't fchavot geftorven zijn, ja nu fielt men 'er een eer in, tot hunne familie te behooren: waar van daan komen toch zulke verfchillendë begrippen van iet, dat alle menfehen zeggen meer te vreezen dan de dood? hangen de begrippen van eer en fchand.e alleen af van de tijdsömftandigheden ? of zijn ze ook aan omwentelingen onderworpen ? Een ieder, die dit blad leest, wordt verzocht, mij duidelijk te zeggen, wat is Schande ? want de wijze Man zegt; „ een vroege dood is beter dan een fchandelijk leven," en dus is ons aan de opheldering van mijne vraag nog al wat gelegen.

Zie daar, mijn Heer de vraag-al, dit had ik opgefield, om onder mijne vrienden rond te zenden; toen mij uw Weekblad in de handen viel: ha, dacht ik, die Man houdt ook nog al van vragen ; zoo wel als ik; en voorts befloot ik, U mijne vraag toe te zenden ; misfch;en weet Gij beter dan ik, wat men altoos, en ten allen tijde voor Schande moet houden: want ik beken het, alles wat ik gezien heb, en nog dagelijks zie gebeuren, verwart mijne denkbeelden meer, dan dat die zouden opgehelderd worden: of welligt is 'er onder uwe lezers de één en ander, die mijne vraag wigtig genoeg vindt, om daar ééns over te denken.

Ik ben uw ijverige lezer, S. WERELDBURGER.

Ik ben mijnen Correspondent s. wereldburger verp'igt, ook uit naam mijner lezeren, dat hij onze aandacht opgewekt en bepaald beeft tot de vraag: Is dat Schande? Welk mensch leeft 'er in de befchaafde maatfehappij, die S :hande verdragen kan 5 zelfs onder den gemcencn hoop v.m menfehen, die anders zonder opvoeding zijn, en niet veel beter dan het domme vee voortlceven, de geringde hunner, is hij niet vatbaar en gevoelig voor Schande ? Zoo is het doorgaands , in de afgetrokkene begrippen en in den klank der woorden komen de menfc ;en vrij wel overeen, maar als het nu op de tocpasfing dezer algemeene denkbeelden aankomt; ó! welk een verfchil ontdekt men dan niet?

R 3

Sluiten