Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 135 >

een ander? en wie? het gezegd of gefchreven heeft? Ik vraag feènvouwig: Is het geen waarlieid? En is het niet Schande, dat zij niet meer ter harte genomen Wordt?

Kunnen vooróordeelcn hier ook niet veel kwaads veroorzaken? Heeft men dat niet insgelijks gezien in het voorbeeld van onzen Zaligmaker? Het vooröordesl brengt mede, dat daar men mede verkeert, men daar mede geëerd wordt; deze fpreuk heeft ook veel waars in zich ; wie zal het ontkennen ? Maar hoe verre gaat du altijd door? De Farifeên vonden het fchandelijk, dat jesus verkeerde met tollenaren en zondaren ; zij zouden het niet fchandelijk gevonden hebben, indien bi verkeerd hadt met de priesterfchap en leden van den grooten raad, fchoon de eerden onder den fchijn van lange gebeden de huizen der weduwen opaten, en deze onrechtvaardige onderdrukkers van de Natie waren.

Is het geen Schande Voor den edelman, wanneer hij zich met een bilrgermeisjen, al was zij ook het deugdzaamst en beminnenswaardigst fchepzel,en de beste huisvrouw, in den echt verbindt? Maar wordt dat wel voor Schande gerekend, wanneer hij een meisjen, dat deugdzaam kon zijn, verleidt,voor zijne bijzit houdt, en dus haar en haare kinderen ongelukkig maakt?

Is het geen Schande, roept biboi-us, dat onze vriend sob r i u s van een halve flesch omver ligt, en van de bank raakt ? Hij zelf zuipt als een Tempelier, en loopt doorgaands met een nat zeil. Is dat geen Schande ?

Is het op deze wijze niet moeilijk, zich voor Schande te wachten ? Trouwens, zoo lang de menfehen het rechte dankbeeld van fchande en eer niet weten toe te pasfen op de bijzondere gevallen cn daaden, zal men gevaar lopen, om door het beoefenen van deugd Schande op zich te laden, en integendeel zal men, geen Schande willende behaalen , den ftroom moeten volgen. Maar hoe hard valt die niet voor den eerlijken, wijzen en dcugdzamen man ?

Men eigent eindelijk aan zekere rangen en klasfen van menfehen zekere hoedanigheden en eigenschappen toe, deugdzame of ondeugdzame , welke te misfen men voor Schande rekent.

Is het geen Schande, als de geestelijkheid niet juist met afgepaste fchreden, en eene gemaakte deftigheid in de houding langs de ftraat wandelt ? en in gezeifchappen een zekeren toon van verhe. vene en boven anderen uitmuntende en impofante meerderheid be. waart? Of een geestelijke daadlijk meer kunde, meer wijsheid, meer godsvrucht en deugd bezit, dit fchijnt zoo zeer niet in aanmerking te komen, indien hij Hechts de uiterlijke vertooning in achtneemt; al ware hij ook een huichelaar. Is dat dan geene Schande ?

Is het geen Schande, als de grooten met den burger en met geringe lieden gemeenzaam zijn ? Als zij hun fatzoen (zoo fprcekt men) niet weten te bewaaren ? terwijl zij dikwerf troisch en onverdraaglijk hunne medeburgeren mishandelen en onderdrukken. Is dat geen Schande?

Is het ge; n Schande in een zeevaarend perfoon, wanneer hij niet een heel register van vloeken in voorraad heeft, en elk gezegde 'net een aagtul onverftaanbare en zinneloze vloeker) bekrachtigt? Moeten wij niet gelooven, dat veele dit zoo fraai vinden

Sluiten