Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i5° >

is? Zou het wel kwaad wezen, indien deze vraag ééns eene prijsvraag wierdt bij de ééne of andere Maatfehappij?

Of ik rechtzinnig ben ? zal ook veel afhangen van eene andere vraag: Kan men rechtzinnig zijn, en onrechtzinnige boeken lezen ? Wel zeker, hoor ik iemand zeggen; onderzoek en lees, dat is paulus grondregel, beproef alle dingen en behoud het goede. Recht zoo! zal een koopman, die fijne perels zoekt, niet allerhande, ook valfche en onechte ontmoeten, en moet hij die niet behoorlijk toetzen ? Vindt een haan niet dikwijls zelfs op een' misthoop nog een voedzaam graantjen ? is 'er wel een boek zoo onrechtzinnig, of'er ftaat iet goeds in?

Behoort men niet onpartijdig te onderzoeken, indien men rechtzinnig zal wezen ? maar moeten dan de fchriften van partijen ook niet gelezen worden ? De Haagfche en Brielfche, zoo wel ais de Nederlandfche of Vaderlandfcbe Courant? Hoe kan men anders weten, wie of de meeste waarheid , of de meeste leugen vertelt?

Dit gaat goed; elk moet onderzoeken; maar nu de Rechtzinnigheid ? Gij moogt geloovcn, wat gij bevindt recht te zijn, doch niets is recht, dan het geen wij gelooven. Is dat geen hoofsch compliment' En i, dat evenwel niet een compliment, welk in het IUtk van Rechtzinnigheid zeer gewoon is?

Zijn niet de meeste menfehen van eene Rechtzinnigheid opgeblazen, die zij nooit onderzocht hebben? en van welke zij niet verder dan uit hunne geboorte en opvoeding reden en antwoord kunnen geven? Zijn niet veelen juist in die proportie rechtzinniger, hoe dommer cn onwetender zij zijn? Weten niet veelen alles op 't naauwkeurigst, omdat zij niets weten, juist gelijk alle hal (geleerden, die nergens zwaarigheden ontmoeten in eenige wetenfehap, ie weten, omdat zij maar even aan de buitenfte fchilie gelikt hebben ?

[]oc veele menfehen zijn niet zoo rechtzinnig, dat zij ban"- zijn voor een onrechtzinnig boek, ia dat de band alleen bun een fchrik op 't lijf kan jaagen? En zou onze Hl l leb ra nd ijveraar het niet onder de kenmerken van zijne Rechtzinnigheid (lellen, dat hij nooit in BeKters betoverde wereld gelezen heeft? cn dat zijne beljjde• nis dus luidt: Ik wil volftrekt met geen onderzoek, dat mijn gemoed ontrus. en kan, te doan hebben, maar flecht weg alles gelooven, wat de meeste goede lieden in mijne rechtzinnige moederftad gelooven . cn wat mijne lieve voorvaderen en minncmoêrs geloofd hebben? En evenwel

die

Sluiten