Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 158 >

door koophandel bloeit , en groot wordt ? moet zij daarom verdelgd worden?

Was het dan geen beter Staatkunde, die scipio nasika volgde, wanneer hij, tegenövergefteld tegen kato, bij zijn advijzen voegde : Carthago est finenda I Karthago moet men in ftand laten blijven? Scipio voorzag, als een fchrander man, dat, indien eens die mededingfter van Rome uit den weg ware, de Romeinen zich aan de luxe en weelde zouden overgeven, dat de veêrkracht van het Romeinfche volk zou verflappen, en dat op deze wijze zijn vaderland ééns te grond zou gaan. Zijn doordringend oog voorzag in 't toekomftige, het geen kato niet voorzag, die enkel aan de wraak gehoor leende. Wie van decze heeren was dan ftaatkundig ?

Is dat Staatkunde, dat de Romeinen, geen' kans ziende, om eenen wakkeren viriathus, die voor zijn vaderland en deszelfs vrijheid ftreedt, te overwinnen, hem door verraad van kant maakten; en datc/EPio hun Veldheer, toen de verraders, die, door hem omgekocht, viriathus om 't leven gebracht hadden, bij hem kwamen om de toegezegde belooning, hen dezelve weigerde, maar hen nogthans onder zijne protectie nam ? Maar gaat het zoo niet? Het verraad wordt bemind, maar de verracer gehaat! De aapcn,zegt men, gebruiken de katten, om de kastanjens uit het vuur te haaien, ten einde daar zeiven gebruik van te hebben, zonder dat zij gevaar lopen , om hunne pooten te branden ? Is dat ook Staatkunde ?

Was het ook Staatkunde van julius ce sa r, dat hij zulk een groot vriend van de Jooden was, zoodat hij hun overal, waar hij kon en mogt, bcgunftigde, gelijk zij dan ook alles voor dien verdrukker van zijn vaderland overhadden ?

Was het Staatkunde van dien zelfden ces ar, dat hij aan cicero fchreef? „ Een eerlijk man, wien de vrede en het welvaaren zijns vaderlands ter harte gaat, behoort in burgerlijke onëenigheden zich onzijdig te houden. Gij kunt niet beter, noch meer voor uwe achting doen , dan u zei ven, om wat redenen het ook zijn mag, buiten deze onlusten houden."

Is dat niet opmerklijk, dat deze Staatkunde van hem, die het hoofd ecner vrijheid onderdrukkende partij was, zoo vlak aanliep tegen den ftaatsregel van solon dien wijzen grondlegger van eene vrijë cn vermogende republiek , welke eiken goeden burger geboodt, in gevalle

van

Sluiten