Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< J59 >

van burgerlijke verfchillen daadlijk partij te kiezen ? Mij dunkt, dit voorbeeld mag wel met een ftarretjen getekend worden, lezer!

Js dat Staa'.kunde, dat jugurtha, die op eene onrechtvaardige wijze het koningrijk aan de wettige erfgenamen wilde ontnemen, en die wist, dat zij omJer de protectie der Romeinen waren, ten einde voor te komen, dat deze Romeinen aan hunne alliantie met de wettige vorsten voldeeden, te Rome met goud en gaven verfcheiden leden van den Senaat wist om te kopen, en daar door tweedragt te verwekken, waar van het gevolg was, dat de eerlijken onder de Romein fche Raadsheeren hunne alliantie geen geftand doen, noch de verdrukte bondgenooten eenige daadlijke hulp bewijzen konden, zoo dat deze door j u g u r ï h a's benden overheerd, van het rijk cn van het leven beroofd werden ?

Is dit zeggen van tacitus ook Staatkundig; ten tijde ran het gemeenebest, werden daaden geftraft, maar woorden waren vrij. Augustus was de eerfte, die blaauwboekjens onder de ftraffen van gekwetste Majesteit of verraad bracht?

Welke Staatkunde was de beste, die fridun Koning van Perfiën, zijnen opvolger aanprees, met deze woon den: „ Geloof mijn zoon, dat do dagen van uwe regeering zoo veele blaaden van een boek zijn. Draag dan zorg, dat gij op geene bladzijde van hetzelve iet fchrijft, het welk gij van de nakomelingfchap niet gezien wilt hebben;' of die ftelregel, welken Keizer severus zijne zoonen voorfchreef: ,, Het krijgsvolk te verrijken, en de_ genegenheid der foldarten te winnen, zonder zich te bekreunen, of zij van hunne overige onderdaauen bemind of gehaat Waren <"

Filip Koning van Macedoniin, vader van al ex ander den grooten, wordt voer een volmaakt Staatkundigen gehouden . op den éénen tijd voerde hij oorlog en maakte veroveringen, terwijl hij voorwendde, dat hij het belang van den Godsdiens behartigde, waarom die oorlog „ de heilige oorlog" werdt genoemd. Op een' anderen tijd zondt hij zijn troepen in deze of gene Republiek van Griekenland, daar zy naar goedvinden buis hielden en plunderden, wat zij konden, doch het oogmerk van f ilip, gelijk hij aan het publiek vertelde, was alleen, om de rust te herftellen. Eindelijk werdt hij de opperheer van Griekenland onder fchijn, van de verdeediger van dczelfs vrijheden te zullen wezen tegen de Per/en.

Als

Sluiten