Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 181 >

de, eenen natuurlijken Smaak hadt gehad?Daarom houdt op met klagen, en wensch geene dingen, waardoor uwe bevordering niet te weeg gebracht is; want alle menfehen eenen goeden en natuurlijken Smaak te wenfehen, is zoo veel als den ondergang der halve wereld te wenfehen. Punctum, dus verre mijn vriend!

Wat is Smaak ? Hoe zal men dit ligt beantwoorden, wanneer men den onderfcheiden Smaak der menfehen befchouwt? De Hottentot eet luizen, en fineert zijne huid en haairen met talk en boks-of fchaapenvet. Is dat nu wel Smaak, dat ik mijnen Lezer zulke walglijke dingen vertel ? en wie weet of het waar is ? dewijl fommige hedendaagfche reizigers de heeren Hottentotten van dezen Smaak vrijfpreken ? of zouden zij ook befchaafder geworden , en, gelijk dit in Europa ook wel gebeurt, federt eenigen tijd van Smaak veranderd zijn ? Hoe het zij, het is bekend, dat in het ftuk van fpijzen de Smaak beel verfchillendë is, de Kalmuk - Tartaaren gebruiken alle dieren tot fpijze, het zij dat zij gedood, of aan de afzigtelijkfte ziekten gefiorven zijn, de Arabier eet met Smaak Springhaancn , terwijl hij even zoo verwonderd ftaat.dat wij Europei'rs van oesters fmullen. Ja zijn 'er geen menfehen , die menfehen eten ? Wat is dan Smaak ?

Wat is Smaak ? Een nette Smaak in de kleding betekent in de mond der dames een fpikfpelder-nieuwe mode , die zij aan dezen of geenen vreemdeling gewaar worden, en waar aan zij zeiven zich, op zijn hoogst, nog veertien dagen zullen houden.

Schikken niet veele wilde volken zich geern op met linten, met ringen, met pluimen en veeren, van allerhande kleuren ? Hoe glinfterendcr en hoe vuuriger de kleuren zijn, zijn zij niet zoo veel meer in den Smaak van kinderen en kinderlijke verftanden ?

Hoe zeldzaam was ééns bij de Romeinen de Smaak in de kleuren ? Bij hunne renfpeelen-, waren de onderfcheiden benden der kampers en fpeelers, met onderfcheiden kleuren, geel of groen, of blaauw gekenmerkt Eik der aanfehouvvers koos dan bij de openbare fpelen een kietir naar zijn Smaak, cn begunftigde die partij , die de kleur van zijnen fmaak droeg, niet, zegt plinius, dat zij op de ihelheid der paarden of de kunst der berijders zagen, dan zou er voor hunne partijfchap nog eenige reden geweest zijn , maar nu hielden zij het flecbts met de kleur; als in het midden van den loop de kleur bij de partijen verwisfelde, zouden zij ook van partij verwiste Y 3 len

Sluiten