Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 182 >

len. Is dat niet een zeldzame fmaak in kleuren ? En welke waren de gevolgen van dezen fmaak? dikwijls gevechten tusfchen het volk, maar bijzonder ten tijde van Keizer just i niaan en zijne vrouw theodora, die zei ven partij trokken, oproer, moord, plundering? alles om de kleur! Is 't niet waar, vader prokopius?

Is dat Smaak, dat de zegepraalen zoo wel als de lijkftaatiën bij de Romeinen met klugten en grappen verzeld gingen ?

Hoe wonderlijk was de Smaak in de middel-eeuwen, toen de voorftellingen der verborgenheden van den Christen - Godsdienst met klugten waren opgevuld ?

Eens heerschte 'er een Smaak aan de Hoven, om eenen Hofnar te onderhouden. Deze hadt vrijheid, om de waarheid onbewimpeld te zeggen, van waar het fpreekwoord: gekken zeggen de waarheid! Zulke hofnarren heeft men thans niet nodig, zij zijn niet meer m den Smaak!

Wat is dan Smaak? Wat is zedelijke Smaak? Niets is ligter te beantwoorden: Een fijn en edel gevoel, vergenoegen en vermaak der ziel in al wat wezenlijk en zedelijk fchoon, waar, en goed, of volmaakt is. Ei is dat Smaak V

Laat ons ééns eenige voorbeelden befchouwen, bij welke wij vragen mogen: Is dat Smaak?

Koning sant i go nus van Sijriën hadt veele daaden van geweld uitgevoerd, en Smaak gehad in de heerschzucht; in zijnen ouderdom werdt hij ongemeen zacht in zijne regeering: hier over onderhouden gaf hij 'er deze reden van: Ik zoek door gunst te behouden , het geen ik met geweld gekregen heb. Hadt deze vorst ook Smaak ?

De Oosterlingen worden voor halve barbaaren gehouden, en hoedanig is dan hun zedelijke Smaak?

Ardschir, Koning van Perfiën fchreef een boek,genoemd regels, om gelukkig te leven: Het begin van dit boek was. ,

„ Zoo lang als een vorst zich met naarftigheid op net bed:enen van 's Lands zaaken, en het doen van recht nan alle rangen van volk toelegt, blijven zijne onderdanen hem gunst toedragen, en zien gehoorzaamheid voor hun eigen"belang aan. Koningen hebben hunne zorgen, en onderdanen hunne pligten, welke malkander over eni weder beandwoorden. en welke, zo ze aan ééne van beide

zij"

Sluiten