Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

triumfeerde, als hij ongelukkig was geweest, zou men hem niet als een oproermaaker hebben gevloekt? Zou men hem in plaats van eene eere geen fchandzuil hebben opgerecht? De laatile brutus was niet zoo gelukkig, en wordt daarom niet algemeen geprezen. Maar gaat het zoo niet ? gelukt het de Amerikaanen, de vrijheid te bevechten, elk juicht hun toe, mislukt het de Kor/en, zij zijn en blijven oproermaakers. Wat is dan Pligt, indien de goede of kwaade uitfiag zoo veel uitdoet?

In 't voorbijgaan. Hadden julius caesar en ka tilina niet dezelfde oogmerken? Poogden zij niet den troon der alleenheerfching te vestigen cp de puinhoopen der Vadérlandfche Vrijheid? Maar waarom is dan katiiiha een monster van ondeugd? terwijl caesars naam een eernaam is geworden, die nog in den titel van Keizer wordt voortgeplant? O coecas hominum ment es!

Was het oudtijds niet de pligt van een burger, zijn leven voor het Vaderland tc wagen, de wapens aan te gorden , te ftrijden, en des noods te fterven, alles voor het Vaderland? Deeden mucius scaevola en horatius cocles niet hunnen pligt, toen de één uitging,om por«ena te ftraffen voor zijne ondernemingen tegen Rome, en de ander de brug Sublicius alleen defendeerde ? Was het niet een pligt bij de Romeinen eerlijkheid boven verraad te Hellen? Deed kamillus zijn pligt niet, toen hij den verrader van Faliscen , door hem belegerd, braaf gegeesfeld te rug joeg ? Is dit alles nog zoo?

Hebben wij niet elk onzer onze pligten ? Koningen en Prinfen, regenten en burgers? En hij , die zijn pligt niet betracht, wat is hij waardig? Ik zal u eens vertellen, hoe zeker eerlijk man hier omtrent dacht. Zeker vorst was een liefhebber van de jagt, al weder een voorbeeld yan gelijke na,tuur, als boven! Nu, He?r vraag-al

kan

Sluiten