Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *I5 >

hii den broedermoord, door Keizer karakalla aan zi n broeder geta gepleegd, weigerde te ontlcbuldigen ? Toen hij liever wilde fterven, dan zich daar toe te laten overhaalen? zou hij echter wel veele navolgers vinden?

Wat is Pligt voor een Vader? Is het Pligt, dat hi] het heil zijner kinderen verwaarloost? dat hij, onder voorwendzei van geen malsch vader te willen zijn, zijnen zoon als een dwingeland behandelt? en door zijn gedrag oorzaak: van deszelfs ongeluk ja van deszelfs dood wordt ? of heeft een vader geen pligt omtrent zijne kinderen ?

Is het de pligt van kinderen, hunne ouders te beminnen, derzelver lesfen en vermaaningen te volgen , en zich vroeg te vormen tot godsdienftige menfehen en rechtfehapen Vaderlanders? . ,

Wat is Pligt voor een' man? wat is Phgt voor een vrouw' Is dat Pligt, wanneer de man zijn zaaken verwaarloost, zich buiten ftaat fielt, om zijne huisgenooten behoorlijk te beftuuren? enz. Is dat Pligt, wanneer de vrouw naar de heerfchappij ftaat. en het voorbeeld van sara vergeet, die abraham haaren Heere noemde, het geen haar evenwel zoo uitdruklijk in 't formulier van den Huwelijken ftaat was voorgelezen? Maar, mjn Heer vraag-al! Weet gij, wat ipreekwoord de Itaiidanen hebben? oorlog met de heele wereld, maar vrede met Engeland! En ik heb tot een fpreekwoord: oorlog met de heéle wereld, maar vrede met de vrouwtjens. Wat zegt

virgilius?

Notumque furens quid femina posjit.

O ho! ieder weet, wat een vertoornd vrouwtjen in ftaat is, uit te voeren; en in het algemeen oefenfchool, heb ik ééns een voorbeeld van jufferlijke wraakoefening gelezen, dat mij nog voor het ongenoegen der vrouwtjens bang maakt; en daarom handen t'huis!

Dit moet ik nog vragen : hoe ftaat het menschdom thans met die vraag: Wat is Pligt. ik hoop en wensch het beste, zegt men, als men van een' zieken fcheidt, die op fterven ligt: Rekent het ieder niet voor zijn pligt, voor zich zeiven te zorgen, en God voor allen te laten zorgen ? Rekent elk wellevend jong heertjen het niet voor zijn pligt, om zich netjens te laaten coëffeeren , dunne voetjens te hebben, comedie, concert, danspartijen enz. enz. bij te woonen, galant te wezen, naar de ton te leeven,

Sluiten