Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 235 >

Wat nu zijne vragen betreft, ken ik dan den vlugten. den wijsgeer in Holland meer dan den vlugtenden wijsgeer in Braband, of meer dan ik mijn vriend jan weetgierig ken? Ben ik in ftaat, om te declareeren, of het 'er met onze republiek reëel zoo ellendig uitziet, als men daar gefchreven vind? Ging noach niet flechts met zijn aehtrter in de arke, fchoon 'er zijn wijf, en de wijven zijner zoonen bij waren? En wie kon toch recht van den ftaat der zaaken in de ark oordeelen, dan die in de ark waren? Zou het 'er reëel zoo ellendig met onze republicq uitzien, daar wij eene gezegende omwenteling beleefd hebben? daar de menfehen eeten, drinken, ten huwelijk nemen, en ten huwelijk uitgeven , ju'st zoo als de menfehen voor den zondvloed, zonder het te bedenken , tot dat de vloed kwam en hen allen deedt omkomen ?

Wat of ik ai dan niet denk van de algemeene beroerten in Europa? zou dit wel veel bij den Lezer uitdoen' Wat dacht uilenspiegel, als het regende en waaide? tese nuWa Phiebvs! als de lucht gezuiverd is, komt 'er weder zonnefehijn ! welk Sijtema van uitleggen , volgt jan weetgierig, als hij vraagt, denkie ook, dat de voorzeggingen'in de Openbaring van Joannes voorzegd, een aanvang zullen nemen? gelooft mijn vriend niet, dat 'er reeds veel van die voorzeggingen vervuld is?

Eindelijk hoe zal ik beantwoorden: Wie de Antichrist is? Zo het de Turken zijn, heeft men dan wel reden om bang te worden? Of de Keizer en Keizerin mooi groot worden zouden? Zou ik hun dat benijden ? Zo anderen zulks deeden, heb ik 'er wel reden toe? waartoe dient dan dat fignificante — hee! — Zou men wol heel naa Turkijèn of naa Rome behoeven te kuieren, om den Antichrist te zoeken? zou men hem niet al dichter bij huis vinden kunnen ? Een eenvouwig vrouwtjen vond F f 2 hem

Sluiten