Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 24-2 y

Maar zou mijne infchiklijkheid niet liever daar van daan komen, dat ik uwe correspondentie niet geern miste, al zijn uwie vragen op papillotten gefchreven, dat een man du ton 'er geen doen mede zou willen hebben ? Hindert dat wel, als de vraag maar van belang is ? Wat braaf kerel houdt met mij niet veel 'van een man, die voor zijn zaak durft uitkomen ? En veracht integendeel zulke flikflooiers, welke, in de dagen van tweefpalt hier te Jandt, zich nu Prins-dan Staats-gezind vertoonden, naar dat hun eigen belang de kans fchoon zage? Men zei toen van zulk eenen,

Hij hangt zijn huikjen naar den wind, Dm is hij Prins, dan Staats-gezind.

G'<j lijkt nog al een liefhebber van lezen te zijn, justus, maar kent ge nu den auteur wel,"- daar dit bij te vinden is?

» Maar om tbans op uwe vraag te komen, wat is Bon Ton ? Zo iemand die zou beantwoorden, zou die niet al een uitmuntend verfland dienen te bezit'en? Ik heb 'er over gedacht, over gelezen, mijn nagels fluk gebeten, mijn pen week gekaauwd, en hoe kan ik ze beantwoorden? Zou ik het heel mis hebben, justus! als ik zeide, dat de bon ton een fpook is? Een (pook? lagcht gij 'er om? of gelooven de Soldaaten aan geen fpooken? Maar dat daar gelaten. Heb ik niet ruim zoo veel reden, om de bon ton voor een fpook te houden, als gij hadt, om hem voor een' tijran of Keizer of Koning aan te zien ?

Eene opmerking echter; zou men geene onderfcheiden foorten van fpooken kunnen hebben, even zoo wel als onderfcheiden foorten van menfehen, beminlijke e h-atelijke? En zou de bon ton geen bcminlijk fpook zijn? Hoe zou uw Vendrig von p ockkenhausen en de Heer

Lieu-

Sluiten