Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijne voorvaderen bewandelt? Mag ik het dan op dezen grond niet waagen, om u nogmaals mijne vraag voor te ftellen: ik vraag; Wat is Dankbaarheid?

Als vraag-al zult gij zeker verlangen te weten, wat mij aanleiding tot deze vraag gegeven heeft? Ik wil het u ook niet weigeren , hier omtrent opheldering te geven Ik rookte onlangs een pijp in het koffijhuis, hier werdt van uw weekblad gefproken, eene algemeene nieuwsgierigheid fcheen zich bij allen geworteld te hebben, welke vragen verders al door u gedaan zouden worden? De één bracht dit, een ander weder iet anders op het tapijt, een oud. bedaard, deftig burgerheer, die, terwijl hij met fmaak zijn pijp fmookte, ftilzwijgend toegeluisterd hadt, brak onvoorziens in deze woorden uit: Ik wensebte, dat de vraag-al ééns de vraag behandelde : Wat is Dankbaarheid? wel mijn Heer, zeide een Heer, diens hoed in den ton verfierd was, hoe zou die vraag thans te pas komen? nu heden uit zuivere dankbaarheid, te vooren bewezen dienften daaglijks vergolden worden ? Recht zoo, riep een vrolijk heertjen, die mede een woord in 't kapittel wilde brengen , die vraag zou voltogen mal zijn: ziet men niet overal, op ftraaten en wegen, in kerken en kluizen de dankbaarheid fchitteren? Is onze natie geene dankbare natie? Is zij niet ruim en breed dankbaar? Leest men niet in openbaare lijsten de naamen van duizenden, die hunne dankbaarheid betoond hebben? Ja, mijn Heer, fpotten aan een zijde, als het u gelieft, hernam de oude man, die de vraag geopperd hadt, uwe jaaren hebben u misfchien de menfehen nog niet leeren kennen gelijk zij zijn. Ik heb reden, om naar deze vraag te verlangen, om een geval, welk mij dezer dagen bejegend is.

ingratus, want waarom zou ik het geval zwijgen

of

Sluiten