Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 286 >

geflacln-tcken is, dan een adelaar? — en dat tusfchen een Korf en een Kam geen wezenlijk onderfcheid is, dan betreklijk de einden en oogmerken, waartoe zij dienen,

en welke ik immers niet behoeve te befehrijven?

oeconomisch flotregels van 't landbouwers promotie.

liedjen. Uit zijn kring gerukt te zijn i-; niets, wanneer 'er met het hart gefpeeld is ju lias ■

gevaar loopen

Maar dewijl ik nu niets verder !ez?n kan uit de fragmenten van jan vrager, dan meer zulke losfe woorden , die geen flot noch zin geven, (vraagt de vraagal.) zal het niet best zijn, het overige t'huis te houden? Wat heeft de lezer 'er aan, wanneer ik een brief ontvang, en onder mijn pijp in 't hcekjen van den haard aan 't dutten raakende, ongelukkig den britf in 't vuur laat valien, cn 'er Hechts eenige broeken met groote ontfieltenis van uit de vlam red . en dan hem die ftukken en brokken, wier inhoud nu geheel niet famenhangt, mededeel? Evenwel het geen van de Promotie handelt, kwam dacht mij te pas, te meer, omdat ik tevens nog een brief kan mededeeien van onz-en justus armiger, die ook eene Promotie ondergaan zou hebben, indien het geval niet verdicht is ? maar hier hebt gij den heelen brief. Die is geen fragment.

Heer vraag-al!

Wie duivel hadt ooit kunnen droomen , dat ik in (laat zou zijn, van het zoo zeer door mijn fehrijven te kunnen verbruijen , gelijk ik thans gewaar worde. Dit enkele ftaaltjen ftrekke hier van ten bewijze; maar ach! justus is zijn fnaphaan , kogels, patroon , pas enz. enz. enz. kwijt. Justus is, in plaats van gefufpendeerd, geremoveerd, inhab'l verklaard, ja, helaas! wordt nu als een verraader, als een fchelm en diergelijk uitgekreeten

Maar hoor hier de gantfche zaak, mijn Heer!

Tweemaal had ik aan u mijne bezwaaren opgegeven, tweemaal hadt gij de.-ielven mij verlicht. De eerfte rei. ze. wanneer ik u over de Confcientie fchreef, was zulks nog niets, neen, integendeel eenigen mijner officieren Jagcbten over dezen geestigen trek, dat justus nu aan 't fehrijven gegaan was, ja! mijn Heer, 'cr was naauwlijks, buiten den Generaal, fchoon die dit ter fluip las, één onder het gantfche regiment, ja ik durf haast zeggen, onder het gantfche garnizoen, die niet uw vraagal begon te lezen, nu was alles mooi cn aardig, nu zou

jus-

Sluiten